In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

S T A T U T
PUBLICZNEGO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W ŁAZACH

Rozdział I. Informacje ogólne

Art. 1

 1. Szkoła posiada nazwę: „Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki”. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używana nazwa skrócona w brzmieniu: „Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki”.
 2. Szkoła ma siedzibę w Łazach, ul. ks. kan. Henryka Słojewskiego 19, 05-552 Wólka Kosowska.
 3. Organem prowadzącym szkołę jest Parafia Rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny w Łazach-Magdalence,
  ul. ks. kan. Henryka Słojewskiego 19, 05-552 Wólka Kosowska.

Art. 2

 1. Szkoła jest trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla młodzieży.
 2. Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata i jest realizowany w oparciu o przepisy prawa dotyczące edukacji w szkołach publicznych.
 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz przerw świątecznych i ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

Art. 3

 1. Liceum jest szkołą katolicką, której całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Zasada zapisana w ust.1 dotyczy całej koncepcji pracy szkoły a w szczególności:
  1) celów i zadań statutowych,
  2) programu wychowawczego i spójnego z nim programu profilaktyki,
  3) programów nauczania.
 3. Zasada zapisana w ust. 1 stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i nauczycieli i jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.
 4. Wychowanie w szkole, w tym poprzez kształcenie, oparte jest na personalistycznej koncepcji człowieka głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności - na myśli i nauce bł. Jana Pawła II.

Art. 4

Liceum Ogólnokształcące, którego charakter określa art. 3 jest szkołą ogólnodostępną dla wszystkich, którzy pragną w niej realizować swoją edukację i akceptują jej Statut, w szczególności dostępna jest dla młodzieży, która ma ograniczone możliwości kształcenia się z powodu ubóstwa.

Art. 5

Liceum Ogólnokształcące zapewnia:
   1) bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
   2) rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
   3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
   4) realizację: programów nauczania zawierających podstawę programową kształcenia ogólnego, ramowego planu
      nauczania, zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasad przeprowadzania egzaminów ustalonych    przez Ministra Edukacji Narodowej.

Art. 6

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.


Rozdział II. Cele i zadania szkoły

Cele i zadania wynikające z charakteru wychowawczego szkoły

„W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej «był» a nie tylko więcej «miał»; aby więc poprzez wszystko co «ma», co «posiada» umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej «być» nie tylko «z drugimi», ale także «dla drugich»”.

bł. Jan Paweł II

Art. 7

 1. Podstawowym celem szkoły jest wspieranie integralnego rozwoju młodzieży – w procesie wychowania, nauczania i opieki, określonym dla liceum ogólnokształcącego, realizowanym według koncepcji zapisanej w art. 3 Statutu.
 2. Szkoła wychowuje uczniów do odpowiedzialności za własny rozwój oraz do odpowiedzialności za innych i za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

Art. 8

 1. Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki, są uwzględniane w programach kształcenia i mają być ukazywane przykładem życia przede wszystkim przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole.
 2. Proces wychowawczy i formacyjny w szkole opiera się na relacji osób: nauczyciela i ucznia, nauczycieli między sobą, dyrektora i nauczycieli.

Art. 9

 1. Kształcenie w szkole jest częścią szeroko rozumianego wychowania. Jego istotą jest wspomaganie rozwoju ucznia w kierunku stawania się w pełni osobą i oznacza przede wszystkim rozwijanie:
  1) podmiotowości,
  2) odpowiedzialności,
  3) umiejętności dokonywania wyborów i przyjmowania ich konsekwencji,
  4) poczucia własnej godności,
  5) możliwości twórczych,
  6) potrzeby i poczucia sensu, równocześnie przekraczanie siebie w kierunku bycia „z drugimi” i „dla drugich”.
 2. W procesie rozwoju ucznia nauczyciel przyjmuje rolę osoby życzliwie i z szacunkiem dla wychowanka:
  1) instruującej go,
  2) kierującej, współdziałającej i towarzyszącej w dążeniu do prawdy,
  3) modelującej własnym przykładem,
  4) odwołującej się przede wszystkim do dialogu, wiarygodnych źródeł i przykładów.
 3. Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowy ucznia, w szczególności w sferach:
  1) dojrzewania intelektualnego,
  2) dojrzewania emocjonalnego,
  3) dojrzewania moralnego,
  4) dojrzewania woli,
  5) dojrzewania społecznego.
 4. Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku własnego rozwoju. Wrażliwość i otwartość na wartości wyznawane, odkrywane i realizowane - warunkuje wzrastanie w dojrzałości osobowej zarówno wychowanków, jak i wychowawców.

Art. 10

W szkole podejmowane są stałe działania i wysiłki budowania jej charakteru wychowawczego opartego na fundamencie Ewangelii.
Jednocześnie szkoła jest otwarta na przyjmowanie uczniów wyznających inną religię, poszukujących i niewyznających żadnej religii, którzy wybierają tę szkołę jako miejsce swej edukacji.
Szanując ich przekonania, szkoła zapewnia wszystkim wychowanie do wzajemnego szacunku, pokoju i współpracy – w klimacie chrześcijańskiej otwartości i miłości.
Uczniowie ci mają obowiązek uczestniczenia w pełni w procesie wychowania i nauczania obowiązującym w szkole.
W zakresie praktyk religijnych – korzystają z przysługującej im wolności sumienia i wyznania poza szkołą. Sprawowanie opieki w związku z ich praktykami religijnymi, w razie potrzeby zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

Art. 11

Nauka religii katolickiej i katecheza stanowi fundament edukacji w szkole.
Nauka religii jest organizowana w ramach planu zajęć dla wszystkich uczniów.
Uczniowie niewierzący lub wyznający inną religię korzystają z przysługującej im wolności sumienia i wyznania w zakresie praktyk religijnych.

Art. 12

 1. Środowisko wychowawcze szkoły - jako wspólnoty - tworzą wszyscy jej członkowie: nauczyciele, młodzież i rodzice uczniów.
 2. Szkoła wspiera rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci i stara się o współpracę z nimi prowadzącą do osiągania spójności wychowawczej.

Cele i zadania szkoły wynikające z prawa

Art. 13

 1. Realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, szkoła:
  1) kształtuje środowisko wychowawcze, aby było wspierające dla prawidłowego rozwoju uczniów,
  2) sprawuje opiekę nad uczniami, chroni ich przed zagrożeniami i wychowuje do odpowiedzialności za  swoje życie,
  3) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań dla liceum ogólnokształcącego,
  4) przygotowuje uczniów do dokonywania świadomego wyboru kierunku studiów wyższych lub przygotowania do
       zawodu.
 2. Szkoła w szczególności:
  1) wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii, kultury narodowej, tożsamości religijnej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla osób i społeczności reprezentujących inne kultury, religie i narody,
  2) kształci, przestrzegając obowiązującego prawa, według dopuszczonych przez dyrektora do użytku w szkole programów nauczania,
  3) zapewnia młodzieży opiekę w czasie zajęć szkolnych a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze w formach dostosowanych do potrzeb.
 3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć.
 4. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy klasy.

Art. 14

 1. Szkoła posiada program wychowawczy oparty na zasadach i wartościach chrześcijańskich, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska, obejmujący treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Program wychowawczy i program profilaktyki musi być zgodny z charakterem wychowawczym szkoły określonym w statucie, zgodnie z zasadami wiary i moralności katolickiej oraz z zasadami personalizmu chrześcijańskiego. Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna na wniosek dyrektora. Za zgodność programów z nauczaniem Kościoła i zdrową nauką, odpowiada organ prowadzący.
 3. Program wychowawczy realizują wszyscy nauczyciele – wychowawcy szkoły.

Art. 15

Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Za organizowanie pomocy, o której mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest dyrektor.
Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

Art. 16

 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.
 2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było wspierające ucznia.

Ze strony szkoły podejmowane są wysiłki, aby doprowadzić do uzgodnienia spójności pomocy ze strony rodziców i nauczycieli.

Art. 17

 1. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę. Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy pod kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.
 2. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli pod kierunkiem dyrektora o atmosferę wspólnoty wspierającą dla poszczególnych osób, zwłaszcza potrzebujących pomocy.
 3. W szkole organizowane są niezbędne formy pomocy, dostosowane do aktualnych potrzeb, wskazane w odrębnych przepisach.

Art. 18

 1. W szkole podejmowane są starania, których celem jest organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpoznawanie sytuacji ucznia powinno być troską i obowiązkiem wychowawcy klasy.
 2. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.
 3. W pracy wychowawczej jako wyzwanie współczesnej rzeczywistości podejmuje się budowanie „wyobraźni miłosierdzia” i bycia nie tylko „ z drugimi” ale i „dla drugich” (Jan Paweł II).

Art. 19

 1. Realizując zadania liceum ogólnokształcącego, w szkole obowiązuje staranie o wspieranie pełnego i wszechstronnego rozwoju ucznia przy zachowaniu przepisów warunkujących bezpieczne i higieniczne warunki pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie z odrębnymi regulacjami.
 2. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego i korzysta z pomocy katolickiej placówki doskonalenia nauczycieli działającej w tych strukturach.

Zasady oceniania

Art. 20

 1. Podstawową zasadą oceniania ucznia jest, aby ocenianie służyło wychowaniu i integralnemu rozwojowi jego osoby.
 2. Bieżące i śródroczne ocenianie uczniów dokonywane jest według skali: 1 - 6.
 3. Ocena z każdego przedmiotu dotyczy:
  1) wiedzy, jaką posiadł uczeń i umiejętności jej prezentowania,
  2) umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce,
  3) umiejętności pozyskiwania, wartościowania i przetwarzania informacji.
 4. Ocenianie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.
 5. Szczegółowe warunki i sposoby oceniania zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania, który stanowi jego integralną część.

Rodzice

Art. 21

 1. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci.
  Szkoła wspiera wychowawczą funkcję rodziny – jako katolicka instytucja oświatowo – wychowawcza.
 2. Szkoła widzi w rodzicach uczniów sprzymierzeńców w pracy wychowawczej, dydaktycznej, prewencyjno - profilaktycznej oraz opiekuńczej.
 3. Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt w sprawach dotyczących ich dzieci, okresowe spotkania w formie wywiadówek oraz formy dokształcania i formacji.
 4. Od rodziców szkoła oczekuje współpracy w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci, udziału w organizowanych dla nich spotkaniach, wspierania swoją postawą szkoły jako katolickiej instytucji edukacyjnej.
 5. Rodzice uczniów mają prawo do:
  1) zapoznania się ze statutem i regulaminami szkoły,
  2) zapoznania się z programem wychowawczym i profilaktyki, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
  3) uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.

Rozdział III. Organa szkoły

Art. 22

Organami szkoły są:
    1) dyrektor,
    2) rada pedagogiczna,
    3) samorząd uczniowski,
    4) rada rodziców.

Dyrektor

Art. 23

 1. Dyrektora szkoły zatrudnia i zwalnia organ prowadzący, uwzględniając charakter wychowawczy szkoły oraz obowiązujące przepisy dotyczące kwalifikacji.
 2. W szkole może być ustanowiony wicedyrektor lub wicedyrektorzy – w zależności od potrzeb ze względu na liczbę oddziałów lub ze względu na organizację wypełniania zadań statutowych liceum.
 3. Ustanowienie wicedyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych jest możliwe po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Uzgodnienie może nastąpić z inicjatywy organu prowadzącego lub na wniosek dyrektora.

Art. 24

 1. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za realizację jej zadań, zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem charakteru szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej.
 2. Dyrektor w szczególności:
  1) odpowiada za przestrzeganie art. 7 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
  2) dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania zawierające podstawę programową, uzgodnione z charakterem
      wychowawczym liceum,
  3) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 i ust. 2a ustawy o systemie oświaty,
  4) przyjmuje i skreśla uczniów z listy szkoły, zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie, które nie mogą być sprzeczne 
      z prawem,
  5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki pełnego i harmonijnego rozwoju,
  6) odpowiada za organizowanie w liceum pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  7) organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe oraz formację nauczycieli, uwzględniając cele i zadania statutowe
      liceum,
  8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
      przez szkołę,
  9) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
  10) współpracuje z samorządem uczniowskim i radą rodziców,
  11) stwarza warunki do działania w szkole organizacji wspierających jej działalność wychowawczą, opiekuńczą      i dydaktyczną,
  12) ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organa szkoły,
  13) odpowiada za organizację i przebieg egzaminu maturalnego,
  14) odpowiada za dokumentację szkoły, 
  15) dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego,
  16) realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły.
 3. Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie szkoły, jej osiągnięciach trudnościach i potrzebach.
 4. Dyrektor uzgadnia z organem prowadzącym projekt Statutu szkoły lub jego nowelizacji przed zatwierdzeniem przez radę pedagogiczną w drodze uchwały.
 5. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów w drodze decyzji administracyjnej, w przypadkach określonych w Statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników.

Art. 25

 1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w Statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby. 
  Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników, ustalania programu wychowania i spójnego z nim programu profilaktyki.
  Programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, zasady wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.
 2. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.
 3. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego określonego w prawie oświatowym, aby szkoła zapewniała:
  1) wysoki poziom wychowania i nauczania oraz opieki,
  2) właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.

Rada Pedagogiczna

Art. 26

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.
 2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
 3. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.
 4. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane także na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego a także co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1) zatwierdzanie planów pracy szkoły przedkładanych przez dyrektora,
  2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych przedkładanych z pozytywną opinią organu
      prowadzącego,
  4) ustalanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
  5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie,
  6) zatwierdzanie Statutu i jego nowelizacji oraz programu wychowawczego i profilaktyki z zastrzeżeniem art. 14 ust.2
      i art. 59.
 6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych,
  2) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia
      zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych,
  3) okresowe i roczne oceny dotyczące stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych
      warunków pracy szkoły.

Art. 27

 1. Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu.
 2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
  Zebrania rady są protokołowane.

Samorząd uczniowski

Art. 28

 1. W szkole działa samorząd uczniowski. Zasady wybierania i działania samorządu określa Regulamin.
 2. Regulamin ustala ogół uczniów w głosowaniu, a zatwierdza go dyrektor. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
 4. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.
 5. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
 6. Tworzenie i działanie samorządu ma wymiar wychowawczy.

Art. 29

Samorząd uczniowski, działając w uzgodnieniu z opiekunem samorządu, troszczy się w szczególności o to, aby uczniowie:
    1) znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania,
    2) mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu,
    3) mieli możliwość organizowania w szczególności działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej,
    4) aby organizacja życia szkolnego zapewniała uczniom zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a
        możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Rada Rodziców

Art. 30

 1. W szkole działa rada rodziców. Rada rodziców jest organem wspierającym szkołę i opiniodawczym.
 2. Sposób wyłaniania rady rodziców oraz zasady jej działania określa regulamin przez nią opracowany, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i powinien być uzgodniony z dyrektorem.
 3. Rada rodziców:
  1) wspiera współpracę rodziców ze szkołą oraz działalność statutową szkoły,
  2) współdziała z dyrektorem szkoły,
  3) może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, także w celu organizowania
      pomocy uczniom jej potrzebującym.

Art. 31

 1. Do szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 50 – 53, art. 54 ust. 1 – 6 i 8 oraz art. 55 i 56 ustawy o systemie oświaty.
 2. Szkoła stosuje własne zasady tworzenia i działania rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Art. 32

 1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem.
 2. Skargi, wnioski i opinie mogą być także składane do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia pisma, wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, wychowawca, pedagog szkolny lub katecheta.
 3. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, dyrektorowi przysługuje termin nie dłuższy niż 14 dni.

Stowarzyszenia i organizacje

Art. 33

 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których cele statutowe są zgodne z charakterem szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża i określa warunki tej działalności – dyrektor.

Organ prowadzący

Art. 34

Podmiot prowadzący szkołę odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa państwowego i kościelnego – ze względu na charakter szkoły.

Rozdział IV. Organizacja pracy Liceum Ogólnokształcącego

Art. 35

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.
 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i w grupach, zgodnie z arkuszem organizacji obowiązującym w roku szkolnym.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane także według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą.
 5. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez dyrektora, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.
 6. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

Art. 36

 1. Zajęcia edukacyjne z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, także z innych przedmiotów, mogą być organizowane w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych.
 2. Organizacja zajęć w sposób określony w ust. 1, uwzględniająca poziom umiejętności uczniów, ich zainteresowania oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły – wymaga, aby decyzja dyrektora była podejmowana we współpracy z radą pedagogiczną i po zaciągnięciu opinii rodziców.
 3. Tworzenie grup oraz liczba uczniów w grupach, o których mowa w ust. 1, wymaga akceptacji organu prowadzącego, jeżeli taka organizacja przewyższa możliwości budżetowe szkoły.

Art. 37

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na okoliczności wymagające zapewnienia opieki, liceum może zorganizować świetlicę. W przypadku jej zorganizowania, szczegółową organizację świetlicy określi Regulamin, który stanowić będzie integralną część Statutu.

Art. 38

Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania liceum może zorganizować internat. W przypadku zorganizowania internatu jego szczegółową organizację określi Regulamin, który stanowić będzie integralną część Statutu.

Art. 39

Szkoła może prowadzić stołówkę.
Warunki korzystania uczniów ze stołówki określi dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, jeżeli stołówka zostanie zorganizowana.

Art. 40

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę – w terminie określonym w odrębnych przepisach.
 2. W arkuszu organizacji liceum określa się w szczególności:
  1) liczbę oddziałów,
  2) liczbę uczniów w oddziałach,
  3) liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,
  4) tygodniowy wymiar godzin zajęć,
      a) edukacyjnych - w poszczególnych klasach,
      b) terapeutycznych,
      c) z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, finansowanych ze środków publicznych.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć.

Art. 41

 1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich – określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć w następujące w szczególności dni:
  1) z okazji rozpoczęcia roku szkolnego,
  2) z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  3) z okazji rekolekcji szkolnych,
  4) w dniu: 2 listopada i w dniu święta patronalnego szkoły.
  W tych dniach dyrektor może również ogłosić dzień wolny od zajęć po uzgodnieniu z organem nadzoru pedagogicznego.

Art. 42

Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) biblioteki,
3) świetlicy,
4) sali gimnastycznej,
5) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
6) stołówki,
7) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych,
8) kaplicy szkolnej.

Art. 43

 1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych, w tym wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, doskonaleniu zawodowemu oraz wypełnianiu innych zadań szkoły.
 2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie. 
  Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności:
  1) opracowuje organizację biblioteki szkolnej,
  2) gromadzi i opracowuje zbiory,
  3) prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
  4) pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki
      uczniom i nauczycielom.

Rozdział V. Zadania nauczycieli oraz innych pracowników

Art. 44

 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
  1) realizuje podstawowe jej zadania: wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły opisanym     w Statucie,
  2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im dobrego przykładu życia w szkole i poza szkołą.
 3. Nauczyciele w swoich postawach i działaniach wobec uczniów, starają się dążyć do prawdziwego spotkania osób – nauczyciela i ucznia – w odkrywaniu prawdy.

Art. 45

Wypełniając zadania statutowe szkoły, nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
1) włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem,
2) prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,
3) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,
4) poziom i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,
5) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,
6) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią,
7) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
8) sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów,
9) mienie szkoły,
10) osobiste doskonalenie zawodowe i formację.

Art. 46

 1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami szkoły katolickiej.
 3. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy.
  Nauczyciel:
  1) przedkłada dyrektorowi program nauczania do dopuszczenia w szkole oraz proponuje podręcznik do nauczanego
      przedmiotu,
  2) może tworzyć program autorski,
  3) zgłasza projekty innowacji pedagogicznych i przedstawia je do akceptacji dyrektora, z zachowaniem odrębnych
      przepisów, w tym statutowych.

Art. 47

 1. W szkole mogą być tworzone następujące zespoły nauczycieli:
  1) klasowe (nauczycieli uczących w danej klasie),
  2) wychowawcze,
  3) przedmiotowe,
  4) zespoły do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 2. Zadaniem zespołu klasowego jest praca nad:
  1) programami nauczania dla danej klasy,
  2) wyborem podręczników,
  3) zakresami programów rozszerzonych poszczególnych przedmiotów.
 3. Zadaniem zespołu wychowawczego jest przygotowanie zgodnego z charakterem szkoły:
  1) projektu programu wychowawczego,
  2) spójnego z programem wychowawczym projektu programu profilaktyki.
 4. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:
  1) troska o realizację podstawy programowej w sposób zgodny z charakterem szkoły w zakresie treści programów

      i podręczników,
  2) opracowanie kryteriów ocen dla danej grupy przedmiotów.

Art. 48

 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
  1) tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania,
  2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,
  3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny,  
      narodu, Kościoła,
  4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno –
      wychowawczych,
  5) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów,
      włączanie ich w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia spójnej wizji wychowania,
  6) współdziałanie z zespołami do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom z oddziału
      klasowego.
 3. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych - spójne z programem wychowawczym szkoły.

Art. 49

 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutu.
 2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym, określonych w Statucie (zob. art. 4 ustawy o systemie oświaty, art. 6 Karty Nauczyciela), w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz szkoły w wymiarze określonym przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 50

 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami, uczniami i rodzicami tworzą wspólnotę szkoły.
 2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

Art. 51

 1. Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły dobiera i zatrudnia dyrektor – zgodnie z Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania obowiązującym w szkole.
 2. Cele i zadania statutowe szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania w szkole.
  Dyrektor szkoły w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły zapisanym w jej Statucie (por. art. 183b §4 Kodeksu Pracy).
 3. Kryterium zapisane w ust. 2 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela w związku z art. 6a Karty Nauczyciela.
 4. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie (art. 1 ust.2 pkt. 2 w związku z art. 91b ust. 2 pkt. 3-4).

Rozdział VI. Uczniowie

Zasady rekrutacji uczniów

Art. 52

Liceum jest szkołą dostępną dla wszystkich, którzy pragną w niej realizować swą edukację; nie jest szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego, ani ze względu na status materialny.

Art. 53

 1. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Na postępowanie kwalifikacyjne składają się:
  1) rozmowa z uczniem,
  2) rozmowa z rodzicami (opiekunami prawnymi),
  3) wyniki nauczania w gimnazjum,
  4) wyniki egzaminu gimnazjalnego.
 3. Na początku drugiego semestru dyrektor szkoły ustala i podaje do publicznej wiadomości szczegółowy harmonogram i sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w danym roku szkolnym.
 4. Ustalając sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów tego postępowania.
 5. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Uczeń nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

Prawa i obowiązki uczniów

Art. 54

 1. Uczniowie mają prawo do:
  1) podmiotowego i życzliwego ich traktowania, zgodnie z charakterem wychowawczym szkoły,
  2) dobrze zorganizowanego procesu wychowania, nauczania i opieki,
  3) wprowadzania ich na drogę mądrości życia przez uczenie syntezy wiedzy i wiary – przykładem życia
      i towarzyszenia im w ramach procesu edukacyjnego,
  4) znajomości programów nauczania i wychowania,
  5) sprawiedliwej i jasnej oceny ich pracy,
  6) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
  7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  8) otrzymania pomocy w przypadku trudności,
  9) wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,
  10) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
  11) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem
      odpowiednich przepisów prawa polskiego i Statutu szkoły.
 2. Uczniowie mają obowiązek:
  1) przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły,
  2) włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,
  3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym szkoły, w lekcjach i innych zajęciach,
  4) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,
  5) wypływającego z wyznawanych wartości kulturalnego i życzliwego stosunku do koleżanek i kolegów oraz innych
      osób,
  6) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,
  7) godnego reprezentowania swej szkoły,
  8) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
  9) noszenia na terenie szkoły obowiązującego stroju.

Art. 55

Ustalony w szkole strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy.
W szczególności strój:
    1) pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności,
    2) jednoczy wspólnotę uczniów,
    3) uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych,
    4) strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

Nagrody i kary

Art. 56

 1. System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma mieć znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma mieć wymiar wspierający innych uczniów.
 2. Nagrody i kary stosowane w szkole określa Regulamin szkoły.
 3. Nie toleruje się u uczniów korzystania z papierosów, alkoholu i narkotyków.
 4. Zachowanie uczniów podlega ocenie, zgodnie z zasadami i kryteriami zapisanymi w załączniku do Statutu: „Wewnętrzny system oceniania”.
 5. Za właściwe zachowanie uczeń może otrzymać pochwałę wychowawcy, rady pedagogicznej, dyrektora oraz nagrodę dyrektora lub organu prowadzącego.
 6. Za niewłaściwe zachowanie uczeń otrzymuje karę: upomnienie wychowawcy, naganę udzieloną przez wychowawcę, naganę udzieloną przez radę pedagogiczną, naganę udzieloną przez dyrektora, obniżenie oceny z zachowania, naganę udzieloną przez dyrektora z zagrożeniem skreślenia z listy uczniów w przypadku następnego wykroczenia.
 7. O każdej nagrodzie lub karze szkoła informuje rodziców ucznia.
 8. Od wymierzonej kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni do organu wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył.

Skreślenie z listy uczniów

Art. 57

 1. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora i może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia.
 2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:
  1) jeżeli lekceważy Statut i Regulamin szkoły oraz obowiązki szkolne,
  2) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły,
  3) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców,
  4) jeżeli pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów.
 3. Uczeń jest skreślany z listy uczniów:
  1) jeżeli taką decyzję podejmują rodzice,
  2) w przypadku dystrybucji lub używania środków odurzających lub alkoholu oraz kradzieży; może być skreślony
      w przypadku używania innych szkodliwych dla zdrowia środków,
  3) za każde z wykroczeń wyliczonych w ust. 2 pkt. 1-4, jeżeli nie ma możliwości zmiany postawy, po wcześniejszym
      stosowaniu innych środków zaradczych.
 4. Od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania do Kuratora Oświaty.
 5. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić:
  1) rodzice,
  2) dyrektor,
  3) rada pedagogiczna.
 6. Przy skreślaniu z listy uczniów szkoła wykazuje troskę o zapewnienie kontynuowania procesu edukacji.

Rozdział VII. Budżet szkoły

Art. 58

 1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.
 2. Dyrektor szkoły zarządza środkami finansowymi zgodnie z ustalonymi przez organ prowadzący „Zasadami gospodarki finansowej” i podlega nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli organu dotującego.
 3. Dotacja podlega rozliczeniu w zakresie jej wykorzystania, zgodnie z odrębnymi przepisami.


Rozdział VIII. Przepisy końcowe

Art. 59

 1. Statut Liceum Ogólnokształcącego uchwala, wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia rada pedagogiczna, po jego wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący.
 2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

Art. 60

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty a niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

Art. 61

Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści „Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ks. Kan. Henryka Słojewskiego 19, 05-552 Wólka Kosowska oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łazach” i godłem państwa.

Art. 62

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 63

Szkoła może posiadać sztandar i ceremoniał szkolny.